Voorstel voor nieuwe statuten

Voorstel voor nieuwe statuten.

Waarom nieuwe statuten?

 1. Op de eerste plaats is dat nodig omdat we de ANBI status (ANBI = ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.) hebben aangevraagd en de belastingdienst heeft gesteld dat de huidige statuten niet voldoen om de ANBI status te kunnen toekennen. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen, is het verplicht om in de statuten op te nemen dat bij opheffing van de vereniging, batige saldi van de ontbonden vereniging worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de vereniging. Die bepaling is in artikel 22 van de nieuwe statuten opgenomen.
 2. In de huidige statuten staat de bepaling dat het bestuur zonder goedkeuring van de algemene ledenvergadering een uitgave mag doen die niet in de begroting is opgenomen van maximaal 1000 GULDEN. Dat hebben we in artikel 12 veranderd in 1000 EURO. Het gaat hier om een uitgave die niet kon worden voorzien toen de begroting werd opgesteld en die gedaan moet worden.
 3. Verder hebben we in artikel 3 de doelstellingen uitgebreid op basis van het model van de overkoepelende Stichting Brabants Heem. De huidige doelstellingen sluiten niet meer aan op wat we als vereniging in de loop van de jaren heemkundig zijn gaan doen en nog willen doen. Dat is ook van belang voor onze contacten met de overheden. In artikel 4 is de manier waarop we de doelstellingen willen realiseren uitgebreid. De gewijzigde doelstellingen sluiten ook aan op wat we in het beleidsplan 2017- 2020 hebben opgenomen.
 4. In artikel 5 zijn de middelen om inkomsten te verwerven uitgebreid. Daarbij is ook rekening gehouden met de ANBI status.
 5. In artikel 6 is de omschrijving van ereleden en donateurs verbeterd. In de statuten is opgenomen dat ereleden geen contributie hoeven te betalen. Als zij een donatie willen geven gelijk aan het bedrag van de contributie is dat de vrijheid die zij hebben.
 6. In artikel 12 hebben we ook de werkgroepen een plaats gegeven en is daarin ook opgenomen dat het bestuur zonder besluit van de algemene ledenvergadering in spoedeisende zaken rechtsmaatregelen kan nemen in het belang van de vereniging.

Dat zijn wel de meest belangrijke wijzigingen. We hebben de statuten laten toetsen door notaris Kees Pruik die geen inhoudelijk opmerkingen had.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. (Artikel 19 van de huidige statuten)

Schijndel, 1 maart 2017.

Het bestuur.

 

———————————————————————————————————————————

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

De in Schijndel gevestigde “Heemkunde Kring Schijndel”, kantoorhoudend aan Steeg 9g te 5482 WN Schijndel.

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 40217838 hierna ook te noemen: “de vereniging”, en als zodanig de vereniging op grond van artikel 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de volgende nog te vermelden comparanten………..

INLEIDING

De comparanten handelend als gemeld, verklaarden:

De vereniging ” Heemkunde Kring Schijndel” is opgericht op 7 maart 1983.

De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij akte 15 januari 1993.

De leden van de vereniging hebben in de algemene ledenvergadering van 13 maart 2017 besloten de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die vergadering;

Er is voldaan aan de vereisten die de statuten van de vereniging voorschrijven met betrekking tot oproeping ter vergadering en besluitvorming tot wijziging van de statuten.

Dat de statuten niet voorschrijven dat voor het wijzigen van haar statuten de voorafgaande goedkeuring is vereist van een of meer derden.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze ter uitvoering van gemeld besluit voor de vereniging vast te stellen de volgende gewijzigde

 

STATUTEN.

ALGEMENE BEPALINGEN

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: “Heemkunde Kring Schijndel”.
 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De vereniging heeft haar zetel te Schijndel.
 4. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 2.

De algemene ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging.

Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze statuten aan het bestuur van deze vereniging zijn opgedragen.

 

HET DOEL VAN EEN HEEMKUNDEKRING.

Artikel 3.

 1. Het doel van de vereniging is:
 2. om de praktische en theoretische heemkunde te beoefenen en te bevorderen in de gemeente Meierijstad en in het bijzonder in Schijndel en wel door het verzamelen, documenteren en doorgeven van kennis over de hiervoor genoemde gemeente en Schijndel, ontleend aan geschiedenis, archeologie, volkskunde, taalkunde, dialectologie, naamkunde en genealogie, geografie, biologie en ecologie, alles in de ruimste zin van het woord;
 3. in brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek, plaats en zijn bewoners, vroeger, nu en voor de toekomst;
 • het ijveren voor het verzamelen, documenteren, behouden en beschermen van het erfgoed van de gemeente Meierijstad in zijn context, zoals: cultuurhistorisch belangwekkende gebouwen, grondstructuren, landschappen, natuur, archeologisch bodemarchief; collecties van museale betekenis en andere voorwerpen en van informatief erfgoed in de vorm van archieven, bibliotheken en collecties van foto – en film- en geluidsopnamen;mondelinge tradities en uitingen, podiumkunsten, sociale gewoonten en gebruiken, rituelen en feestelijke gebeurtenissen, volkscultuur, kennis van de praktijken rond de natuur, traditionele ambachten, alsmede (on)geschreven geschiedenis
 • te streven naar het behoud en de bescherming van waardevolle monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en stads- en dorpsgezichten waaronder het streven naar aanwijzing van panden en objecten tot rijksmonument dan wel gemeentelijk monument, beeldbepalend of beeldondersteunend pand of ensembles van monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en gebieden tot complex (rijks-)monument dan wel gemeentelijk stads- en dorpsgezicht, doch meer bepaald binnen het werkgebied van de vereniging; 
 • onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, goederen en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens van Schijndel en zijn omgeving, alsmede het vastleggen van onderzoekingen en studies door middel van publicaties, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord; 
 • met stichtingen en/of instituties die zich het beheer van collecties ten doel stellen, bindende afspraken te maken inzake de vrije toegankelijkheid tot deze collecties; 
 • behartigen van de heemkundebelangen bij het bestuur van de gemeente Meierijstad of een daarvoor in de plaats tredende gemeente en bij andere overheidsbesturen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

WIJZE VAN HET REALISEREN VAN DE DOELSTELLINGEN.

Artikel 4.

De vereniging tracht de in artikel 3 genoemde doelen te bereiken door onder andere:

 1. het houden van bijeenkomsten;
 2. het verwerven van geldmiddelen om de doelen te kunnen realiseren;
 3. het vastleggen van onderzoekingen en eventueel uitgewerkte studies en deze zoveel mogelijk publiceren;
 4. het houden van lezingen, studiedagen, het organiseren van excursies, tentoonstellingen, het inrichten en in stand houden van een heemkamer;
 5. het verenigen en daadwerkelijk steunen van degenen die zich bezig houden met het onderzoeken van heemkundige onderwerpen;
 6. het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen die dezelfde doelen nastreven;
 7. het uitgeven van een heemblad waarin resultaten van studies en onderzoeken en andere heemkundige zaken gepubliceerd kunnen worden;
 8. het samenwerken met onderwijsinstellingen en het daarvoor beschikbaar stellen van heemkundig materiaal;
 9. Het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen en voorlichting aan particulieren, maatschappelijke organisaties en publiekrechtelijke bestuursorganen;
 10. Het meewerken aan Open Monumentendagen;
 11. het optreden als belanghebbende in bestuurs – en/of administratiefrechtelijke procedures;

Voorts door het aanwenden van alle overige wettige middelen welke voor deze doeleinden bevorderlijk kunnen zijn.

GELDMIDDELEN.

Artikel 5.

De geldmiddelen van de vereniging kunnen worden verkregen door:

 1. contributies van leden;
 2. donaties;
 3. legaten;
 4. vergoedingen voor verleende diensten;
 5. inkomsten uit activiteiten;
 6. schenkingen en erfrechtelijke verkrijgen, mits aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 7. subsidies;
 8. rendement uit vermogen;
 9. eventueel andere baten.

 

LIDMAATSCHAP.

Artikel 6.

De vereniging kent:

 1. gewone leden. Dat zijn natuurlijke- en rechtspersonen die op enigerlei wijze belangstelling hebben voor heemkunde.
 2. Ereleden. Dat zijn natuurlijke personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of de heemkunde in het algemeen. Zij hebben geen andere rechten dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend.

 

 1. Waar in de statuten gesproken wordt van lidmaatschap, wordt daarmee bedoeld het lidmaatschap van de gewone leden en het lidmaatschap van de ereleden.
 2. Dat zijn natuurlijk- en rechtspersonen en instellingen die jaarlijks maar in ieder geval regelmatig een financiële bijdrage betalen aan de vereniging.
 3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

LIDMAATSCHP. AANVANG.

Artikel 7.

 1. Men wordt gewoon lid van de vereniging door aanmelding bij het bestuur dat een besluit neemt over het lidmaatschap.
 2. Als het bestuur een besluit neemt tot het weigeren van het lidmaatschap kan de betrokkene zich met een schriftelijk gemotiveerd verzoek wenden tot de algemene ledenvergadering om daarover een uitspraak te doen.
 3. De algemene ledenvergadering doet op zo kort mogelijke termijn uitspraak.
 4. De algemene ledenvergadering kan zijn bevoegdheid delegeren aan een commissie uit leden die geen bestuurslid zijn.
 5. De algemene ledenvergadering is het bevoegd orgaan om een besluit te nemen over het toekennen van het erelidmaatschap en andere vormen van onderscheiding in verband met bijzondere verdienste voor de vereniging.

 

LIDMAATSCHAP, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.

Artikel 8.

 1. Onverminderd wat overigens in de wet of in de statuten is bepaald, hebben de leden van de vereniging het recht om van de faciliteiten en eigendomrechten van de vereniging gebruik te maken en wel overeenkomstig de (huishoudelijke) reglementen, besluiten en gebruiken van de vereniging en onder de eventuele nadere voorwaarden, die door het bestuur gesteld worden.
 2. Het lidmaatschap van de vereniging verplicht de leden:
  1. tot naleving van alle bepalingen die in de statuten en de reglementen staan waaronder hun financiële verplichtingen tegenover de vereniging;
  2. tot naleving van de rechtsgeldig genomen besluiten van de algemene ledenvergadering en van het bestuur;
  3. tot het nalaten van alles waardoor de vereniging kan worden benadeeld;
  4. tot het opgeven van hun juiste naam, adres en woonplaats aan de vereniging;
 3. Ieder lid – met uitzondering van een erelid – is aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 4. De algemene ledenvergadering kan de gewone leden in categorieën indelen met een verschillende contributie.
 5. De leden van de vereniging kunnen niet door opzegging van het lidmaatschap de jaarlijks te betalen contributie uitsluiten.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijks te betalen contributie onverminderd van kracht, behoudens een door het bestuur verleende schriftelijke ontheffing.

 

LIDMAATSCHAP, EINDE.

Artikel 9.

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. het overlijden van het lid;
  2. schriftelijke opzegging door het lid;
  3. schriftelijke opzegging door het bestuur;
  4. ontzetting door het bestuur van de vereniging wegens het handelen in strijd met de statuten en de reglementen van de vereniging.
 2. Het opzeggen van het lidmaatschap door een lid kan geschieden door een schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan het bestuur met een opzegtermijn van tenminste een maand voor het einde van het verenigingsjaar.
 3. Indien de opzegtermijn niet heeft plaatsgevonden met het inachtnemen van de onder het 2e lid genoemde opzegtermijn, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgend verenigingsjaar.
 4. Het bestuur kan echter het lidmaatschap zonder het inachtnemen van de opzegtermijn van een maand onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs van het lid niet kan worden gevergd dat het lidmaatschap wordt voortgezet.
 5. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap onmiddellijk opzeggen als zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, zodra een daartoe genomen besluit aan hem bekend is gemaakt.

De opzegtermijn in het 2e lid is eveneens niet van toepassing zodra hem bekend is geworden dat de vereniging een andere rechtsvorm heeft gekregen of als de vereniging is betrokken bij een fusie met een andere vereniging.

Het lidmaatschap eindigt dan op het in de opzegging genoemd tijdstip met inachtneming van het hiervoor bepaalde.

 1. Het opzeggen van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand, indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan, evenals het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven met opgave van de reden. Het lidmaatschap eindigt dan op de in de opzegging genoemd tijdstip met inachtneming van het hiervoor bepaalde.

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden als een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het ontzetten uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid bij aangetekende brief zo spoedig mogelijk van het besluit, met opgave van reden, in kennis stelt.
 2. Van een besluit tot het opzeggen van het lidmaatschap door het bestuur, op grond, dat redelijkerwijze niet van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat voor het betrokken lid binnen één maand na ontvangst van het besluit, beroep open op de algemene ledenvergadering. Het beroep dient binnen voornoemde termijn van één maand schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij het bestuur, voorzien van naam, adres en woonplaats.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Het bestuur is verplicht om als het betrokken lid gebruik heeft gemaakt van zijn recht van beroep om op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van het beroepschrift van het betrokken lid, een algemene ledenvergadering bijeen te roepen waarin het geschorste lid het recht heeft het woord te voeren. Het bestuur is verplicht om het geschorste lid bij aangetekend schrijven, de dag, plaats en tijdstip, waarop voormelde algemene ledenvergadering wordt gehouden, mee te delen.

Het besluit van de algemene ledenvergadering de ontzetting casu quo opzegging door het bestuur al dan niet te bekrachtigen, zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

VAN HET BESTUUR.

Artikel 10.

Benoeming en schorsing.

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf leden die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.
 2. De algemene ledenvergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
 3. Het benoemen van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten van het bestuur of van tenminste tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet uiterlijk één dag voor de aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 4. De algemene vergadering kan besluiten om aan elke voordracht het bindend karakter te ontnemen mits het besluit is genomen door tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen en onder de voorwaarde dat in de betreffende vergadering tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering in overeenstemming met lid 4 van de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.
 6. Als er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 7. Bestuursleden dienen lid te zijn van de vereniging en meerderjarig.
 8. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Twee of meer van deze functies kunnen door één persoon uitgevoerd worden.
 9. Ieder bestuurslid, ook als hij voor een bepaalde tijd is benoemd, treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding en wel zodanig, dat voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aftreden. De aftredende is herkiesbaar.
 10. Voor een bestuurslid dat is gekozen in een tussentijdse vacature, eindigt de termijn van drie jaren op het tijdstip waarop deze zou eindigen als de voorganger in functie was gebleven.
 11. Ieder bestuurslid, ook als hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Voor een besluit van de algemene ledenvergadering daartoe, is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing, welke niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
 12. Het bestuurslidmaatschap eindigt door het opzeggen van het bestuurslidmaatschap en door het opzeggen van het lidmaatschap.

 

BESTUURSFUNCTIES, VERGADERINGEN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

Artikel 11.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan uit hun midden voor de hiervoor genoemd functies een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie vervullen.
 2. Voor het nemen van besluiten is een meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig.
 3. Bij het staken van stemmen over het tot stand komen en de inhoud van een besluit, is de stem van de voorzitter beslissend.
 4. Het bestuur vergadert tenminste zes keer per verenigingsjaar en voorts zo dikwijls als tenminste drie bestuursleden dat wensen.
 5. Van het verhandelde in elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat door het bestuur wordt vastgesteld. Na het vaststellen van het verslag wordt het verslag ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

BESTUURSTAKEN EN BESTUURSBEVOEGDHEDEN.

ARTIKEL 12.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan tot, wederopzegging, taken en bevoegdheden aan het dagelijks bestuur opdragen.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies. Het instellen en opheffen van commissies geschiedt door het bestuur.
 4. Het bestuur is bevoegd om voor zijn werkzaamheden een huishoudelijk reglement vast te stellen.
 5. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan de voorzitter en de secretaris en in het geval van afwezigheid van hen, door twee andere bestuursleden;

 1. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
 2. het huren, verhuren, of op andere wijze in gebruik geven of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
 3. tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen;
 4. het doen van uitgaven boven een bedrag van een duizend euro of een andere valuta ( € 1000,00) voorzover die uitgaven niet zijn opgenomen in de begroting van het betreffende verenigingsjaar.
 1. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 2. het ter leen verstrekken van gelden, evenals het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 3. het aangaan van dadingen;
 4. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van gerechtelijke – en arbitrale procedures met uitzondering van het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het treffen van conservatoire maatregelen en rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen leiden.
 5. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

 

WERKGROEPEN.

 1. Het bestuur kan ter behartiging van doelstellingen van de vereniging werkgroepen instellen en opheffen.
 2. de leden van de werkgroepen worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
 3. de leden van de werkgroepen genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 4. De verenigng kent in ieder geval de volgende werkgroepen:
 5. Archeologische werkgroep;
 6. Archiefwerkgroep BePe;
 7. Audiovisuele werkgroep;
 8. Genealogisch werkgroep;
 9. .Historische werkgroep;
 1. Werkgroep digitaisering;
 2. Werkgroep sportverenigingen;
 3. Werkgroep inventarisatie collectie van de Zusters van Liefde;
 4. Werkgroep Heemblad ‘Rond die Cluse’.

 

TAKEN VAN DE VOORZITTER.

 1. De voorzitter roept de bestuursvergaderingen bijeen en leidt de vergaderingen. Bij zijn verhindering wordt hij vervangen door de vice-voorzitter of een ander lid van het bestuur.
 2. Het vertegenwoordigen van de vereniging.
 3. Het vervullen van representatieve taken.
 4. Andere taken.

 

TAKEN VAN DE SECRETARIS.

 1. De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen.
 2. De secretaris voert de briefwisseling van het bestuur en bewaart alle archiefstukken.
 3. Bij verhindering van de secretaris wordt hij vervangen door de tweede secretaris.
 4. De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenregister.
 5. Andere taken.

 

TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER.

 1. De penningmeester is belast met het beheren en bewaren van de gelden van de vereniging evenals voor het innen van de jaarlijkse contributies van de leden en de andere inkomsten.
 2. De penningmeester zorgt er voor dat in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar de contributies worden geïnd.
 3. Uiterlijk binnen drie (3) maanden na afloop van het boekjaar doet hij verslag van de geldelijke toestand van de vereniging aan de overige leden van het bestuur en geeft hij alle medewerking aan de kascommissie of de aangewezen accountant.
 4. Andere taken.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING. AGENDAPUNTEN, GOEDKEURING.

Artikel 13.

 1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vereniging haar zetel heeft.
 2. Jaarlijks wordt er tenminste één vergadering gehouden en wel uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de algemene ledenvergadering.
 3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur dit wenselijk vindt.
 4. Op schriftelijk verzoek van een/tiende (1/10) gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering te houden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Wordt aan die verplichting door het bestuur niet binnen veertien dagen na de ontvangst van het verzoek voldaan, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene ledenvergadering bijeenroepen op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept. De aldus bijeengeroepen algemene ledenvergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen.
 5. De oproeping door het bestuur tot iedere algemene ledenvergadering geschiedt tenminste 10 dagen voor de aanvang van de te houden algemene ledenvergadering. De oproeping geschiedt door middel van een schriftelijke oproeping per brief of langs electronische weg. (Email).
 6. In de eerste algemene ledenvergadering van het verenigingsjaar, hierna te noemen: ‘de jaarvergadering’, legt het bestuur ter besluitvorming aan de algemene ledenvergadering voor:
  1. het jaarverslag over het gevoerde beleid van het bestuur, de gehouden activiteiten en de andere zaken die hebben plaatsgevonden;
  2. de rekening en verantwoording over de in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Daarvoor wordt aan de algemene ledenvergadering overgelegd: een balans, een staat van baten en lasten en de rekening en verantwoording met toelichting. Ieder lid kan de rekening en verantwoording, eventueel ook in rechte, bij het bestuur opvragen. Het goedkeuren door de algemene ledenvergadering van alle door het bestuur overgelegde stukken als vermeld in dit artikel en de gedane rekening en verantwoording, strekt het bestuur tot décharge voor al zijn handelingen in het betreffende verenigingsjaar;
  3. het benoemen van een kascommissie voor het volgend verenigingsjaar, bestaande uit twee of meer gewone leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
  4. voorzover dat nog niet is gebeurd in de laatste algemene ledenvergadering van het voorafgaande verenigingsjaar, de begroting voor het verenigingsjaar alsmede de contributies voor gewone leden;
  5. het vervullen van vacatures in het bestuur;
  6. andere voorstellen van het bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering.

 

TOEGANG EN STEMRECHT.

Artikel 14.

 1. Alle gewone en ereleden van de vereniging hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.
 2. Leden en bestuursleden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering.
 3. Over het toelaten van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
 4. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem
 5. Een gewoon lid kan zijn stem laten uitbrengen door een daartoe gemachtigd ander gewoon lid. Een gewoon lid kan daarbij slechts voor één ander gewoon lid als gemachtigde optreden.

 

TAAK VAN DE VOORZITTER TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 15.

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere door het bestuur aan te wijzen bestuursleden als voorzitter op. Als op de hiervoor genoemde wijze niet in het voorzitterschap kan worden voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering zelf daarin.

STEMMING EN BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 16.

 1. Alle besluiten waaromtrent door de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dat voor de stemming verlangt.
 3. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Schriftelijke stemmingen geschieden schriftelijk bij ongetekende gesloten briefjes.
 6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden, met dien verstande dat, indien één of meer gewone leden dat verlangen, de stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
 7. Ten aanzien van alle geschillen over stemmingen waar de statuten niet in voorzien, beslist de voorzitter van de algemene ledenvergadering.
 8. Bij éénstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in de vergadering bijeen hebben dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering, voorzover het althans niet betreft een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging.
 9. Het op de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene ledenvergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 10. Als echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene ledenvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

WIJZE VAN STEMMEN OVER PERSONEN IN EEN ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 17.

 1. Als bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming plaats tussen de voorgedragen kandidaten.
 2. Als er dan weer niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan vinden herstemmingen plaats tussen de twee personen die het grootst aantal stemmen hebben gekregen. In het geval van staken van de stemmen beslist het lot.
 3. Als de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, is het verworpen.

 

HET OPMAKEN VAN NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 18.

 1. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering wordt door de secretaris of een ander door het bestuur daarvoor aangewezen persoon notulen gemaakt.
 2. Notulen worden in een volgende algemene ledenvergadering ter vaststelling aangeboden en daarna ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
 3. In het geval van het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering als vermeld in artikel 13, lid 4 van deze statuten, kan een ander persoon aangewezen worden om notulen te maken. Er kan daarvoor in de plaats een notarieel proces-verbaal van het verhandelde opgemaakt worden.

 

TAAK VAN DE KASCOMMISSIE.

Artikel 19.

 1. De kascommissie onderzoekt de balans, de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 2. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage te geven in de boeken en bescheiden van de vereniging.
 3. De algemene ledenvergadering kan de kascommissie ontbinden, doch slechts door het benoemen van een andere kascommissie.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 20.

 1. De algemene ledenvergadering kan voor zijn taken een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten.

 

HET WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN DE VERENIGING.

Artikel 21.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten, onverminderd het hiervoor bepaalde, tenminste tien dagen vóór de dag van de algemene ledenvergadering een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daarvoor geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen en tevens het voormeld voorstel aan de leden toezenden.
 3. Voor het besluiten tot het wijzigen van de statuten zoals in het voorstel is vermeld is het nodig dat twee/derde van de aanwezige leden door middel van een schriftelijke of mondelinge stemming daarmee instemmen, bij gebreke waarvan het voorstel is verworpen door de algemene ledenvergadering.
 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is verleden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 5. Het bestuur is verplicht om er voor te zorgen dat ieder lid de aldus gewijzigde statuten kan inzien en daarvan een afschrift kan verkrijgen. Verder zal het bestuur de aldus gewijzigde statuten op de website van de vereniging publiceren.

 

ONTBINDING VAN DE VERENIGING.

Artikel 22.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering.

Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.

 1. Het batig liquidatiesaldo van de ontbonden vereniging wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de vereniging.
 2. In het geval de vereniging geen ANBI status heeft, kan de algemene ledenvergadering het batig liquidatiesaldo op een andere wijze vereffenen.
 3. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit voor het vereffenen van het vermogen nodig is.
 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
 5. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.
 6. Zij die met de vereffening van de vereniging zijn belast, zijn verplicht van de ontbinding inschrijving te doen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel tenzij wettelijk anders is bepaald.
 7. Bij ontbinding van de vereniging dienen het archief en de collecties zoveel als mogelijk is te worden overgedragen aan organisaties die hetzelfde doel nastreven als de vereniging.
 8. Verder zijn de bepalingen van Titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 23.

In alle gevallen waarin in de wet de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Download het complete word document hier:Voorstel voor nieuwe statuten voor de heemkundekring Schijndel 1 maart 2017