Voorstel voor een beleidsplan 2017 – 2020

BELEIDSPLAN VOOR DE HEEMKUNDEKRING SCHIJNDEL 2017 – 2020

 • INLEIDING.

Voor het goed functioneren van een vereniging is het van belang dat bestuurders en leden nadenken over de hoofdlijnen van het functioneren van hun vereniging. Het bestuur heeft daarom een commissie ingesteld om voorstellen te doen voor een beleidsplan. De commissie heeft daarbij onderzoek gedaan naar de huidige gang van zaken en de leden en werkgroepen geraadpleegd.

De resultaten van de ledenraadpleging zijn in de beleidsvoornemens verwerkt.

De commissie heeft haar bevindingen in: “Handreiking om te komen tot een beleidsplan voor de Heemkundevereniging Schijndel” aan het bestuur aangeboden. Het bestuur wil de commissie nog een keer bedanken voor het vele werk dat zij heeft verricht. Zoals de commissie heeft gesteld is het onderzoek geen beleidsplan maar een basis voor het schrijven van een beleidsplan.

Een beleidsplan voor onze vereniging bevat beleidsvoornemens op hoofdlijnen voor een bepaalde periode. Een beleidsplan is dynamisch en periodiek zal dat geëvalueerd dienen te worden.

De algemene ledenvergadering is het bevoegd orgaan om het beleidsplan vast te stellen. Nadat het beleidsplan door de algemene ledenvergadering is vastgesteld, kan het bestuur beginnen met het voorbereiden van plannen voor het realiseren van de beleidsvoornemens.

Dan komen ook pas financiële aspecten en de haalbaarheid aan de orde.

Het bestuur legt de door hem ontwikkelde plannen voor aan de algemene ledenvergadering om daarover besluiten te nemen.

Dat zal over het algemeen gebeuren in de vergadering waarin de behandeling van de begroting aan de orde komt. In bijzondere gevallen kan er ook een extra ledenvergadering voor worden gehouden.

 

 1. ORGANISATIESCHEMA

 1. ALGEMEEN.

Al in 1945 is er een heemkundekring in Schijndel opgericht, die toen werd aangeduid met de naam Hertog Jan II.

Bij notariële akte van 7 maart 1983 kreeg de Heemkundekring Schijndel onze verenigingsvorm en ook rechtsbevoegdheid.

In de notariële akte van 15 januari 1993 zijn de huidige statuten opgenomen en heeft de Heemkundekring Schijndel volledige rechtsbevoegdheid gekregen. Onze vereniging is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 40217838.

De statutaire naam van onze vereniging is: “Heemkunde Kring Schijndel”. (Verder te noemen: ‘heemkundekring Schijndel’.)

Het vestigingsadres: Steeg 9g 5482 WN te Schijndel.

Het correspondentieadres: Kortenaerstraat 60 5481HN 073-5474566.

 3.1 Statuten en huishoudelijk reglement.

In de huidige statuten staan bepalingen over doelstellingen, taken en bevoegdheden van het bestuur en de algemene ledenvergadering. Een verdere precisering van de taken van het bestuur staat in het huishoudelijk reglement. Het beleidsplan is niet bedoeld om de betreffende bepalingen hier te herhalen, tenzij die van belang zijn om de beleidsvoornemens te motiveren. Tegelijk met dit beleidsplan zijn nieuwe statuten opgesteld.

 1. DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING.

In de nieuwe statuten zijn onderstaande doelstellingen opgenomen die zijn overgenomen uit het model van Stichting Brabants Heem en ruimer zijn dan die in huidige statuten staan.

 1. De doelstellingen van onze vereniging zijn:
 2. om de praktische en theoretische heemkunde te beoefenen en te bevorderen in de gemeente Meierijstad en in het bijzonder in Schijndel en wel door het verzamelen, documenteren en doorgeven van kennis over de hiervoor genoemde gemeente en Schijndel, ontleend aan geschiedenis, archeologie, volkskunde, taalkunde, dialectologie, naamkunde en genealogie, geografie, biologie en ecologie, alles in de ruimste zin van het woord;

in brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek, plaats en zijn bewoners, vroeger, nu en voor de toekomst;

 1. het ijveren voor het verzamelen, documenteren, behouden en beschermen van het erfgoed in de gemeente Meierijstad zoals:
  1. cultuurhistorisch belangwekkende gebouwen, grondstructuren, landschappen, natuur, archeologisch bodemarchief;
  2. collecties van museale betekenis en andere voorwerpen en van informatief erfgoed in de vorm van archieven, bibliotheken en collecties van foto – en film- en geluidsopnamen;
 1. mondelinge tradities en uitingen, podiumkunsten, sociale gewoonten en

gebruiken, rituelen en feestelijke gebeurtenissen, volkscultuur, kennis van de praktijken rond de natuur, traditionele ambachten, alsmede (on)geschreven geschiedenis;

 1. te streven naar het behoud en de bescherming van waardevolle monumentale en

cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en stads- en dorpsgezichten waaronder het streven naar aanwijzing van panden en objecten tot rijksmonument dan wel gemeentelijk monument, beeldbepalend of beeldondersteunend pand of ensembles van monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en gebieden tot complex (rijks-) monumenten dan wel gemeentelijk (stads) – en dorpsgezicht, doch meer bepaald binnen het werkgebied van onze vereniging;

 1. onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen,

onroerende en roerende zaken, goederen en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens van Schijndel en zijn omgeving, alsmede het vastleggen van onderzoekingen en studies door middel van publicaties, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord;

 1. met stichtingen en/of instituties die zich het beheer van collecties ten doel stellen,

bindende afspraken te maken inzake de vrije toegankelijkheid tot deze collecties; behartigen van de heemkundebelangen bij het bestuur van de gemeente Meierijstad of een daarvoor in de plaats tredende gemeente en bij andere overheidsbesturen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

       4.1 Het realiseren van de doelstellingen.

 1. Het vastleggen en aan de gemeenschap ter beschikking stellen van onderzoekingen en studies in de vorm van publicaties en foto’s, om de uitkomsten daarvan te kunnen doorgeven aan volgende generaties.
 2. Het documenteren en digitaal toegankelijk maken van verzamelde kennis ten behoeve van geïnteresseerden in en buiten de heemkundekring.
 3. Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen voor leden en andere belangstellenden, evenals samen met verwante instanties werken aan het meer toegankelijk en aantrekkelijk maken van de leefomgeving door middel van het accentueren van bijzondere en veelal historische kenmerken daarvan, zoals toponiemenbankjes die een aantal jaren geleden zijn geplaatst in Schijndel.
 4. Het bevorderen van de interesse voor cultuur en historie bij de jeugd door het verzorgen van lessen over kennis van de eigen woon- en leefomgeving en haar bijzondere kenmerken.
 5. Het verstrekken van adviezen aan gemeente en andere belanghebbenden betreffende heemkundige en archeologische aspecten op het terrein van landschaps- en cultuurbehoud en het bodemarchief binnen het grondgebied van de gemeente en de regio.
 6. Het inspannen voor behoud en beschermen van waardevolle historische, monumentale- en cultuurhistorische panden en objecten die beeldbepalend- en ondersteunend zijn in de gemeente.
 7. Het aanleggen van collecties van museale en andere voorwerpen, waaronder naast tastbare objecten ook informatief erfgoed in de vorm van een bibliotheek, foto- en filmcollecties.
 8. Het onderhouden van contacten met Brabants Heem, omliggende heemkundekringen en andere heemkundig verwante instanties.
 9. Het uitgeven van een eigen periodiek, waarin studies en onderzoekingen gepubliceerd kunnen worden.
 10. Het regelmatig uitgeven van een Nieuwsbrief voor leden die ook beschikbaar is voor andere belangstellenden en de media.
 11. Het onderhouden van een website en het publiceren van pagina’s op sociale media, om onze vereniging te profileren en belangstellenden in de gelegenheid te stellen informatie te verkrijgen.
 12. Het bieden van facilitaire mogelijkheden aan leden van werkgroepen die zich met bezig houden met onderzoek op heemkundig terrein.
 13. Het verzorgen van interessante cursussen voor leden en geïnteresseerden.
 14. Het verenigen en daadwerkelijk steunen van degenen die zich bezig houden met het onderzoeken van heemkundige onderwerpen;
 15. Het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen die dezelfde doelen nastreven;
 16. Het samenwerken met onderwijsinstellingen en het daarvoor beschikbaar stellen van heemkundig materiaal;
 17. Het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen en voorlichting aan particulieren, maatschappelijke organisaties en publiekrechtelijke bestuursorganen;

 

 1. LEDEN, BESTUUR EN WERKGROEPEN.

Op 1 januari 2017 had onze vereniging 218 leden.

Het hoogste orgaan binnen onze vereniging is de ‘Algemene Ledenvergadering’.

5.1 Leden.

Het lidmaatschap van onze vereniging staat voor iedereen open.

Onze vereniging kent:

 • ereleden
 • leden
 • donateurs

Ereleden zijn leden die van bijzondere betekenis zijn geweest voor onze vereniging.

De leden betalen ieder kalenderjaar een contributie, die jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

5.2 Vergaderingen.

Ieder kalenderjaar wordt in maart en november een algemene ledenvergadering gehouden.

In de vergadering van maart legt het bestuur verantwoording af over onder andere het financiële beleid in het afgelopen jaar en komt het jaarverslag en bestuursverkiezingen aan de orde.

In de vergadering van november wordt onder ander de begroting voor het volgende kalenderjaar vastgesteld en worden actuele zaken besproken.

5.3 Bestuur

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit tenminste vijf personen. Het bestuur vergadert in de regel iedere maand. De bestuursleden worden gekozen door de ‘Algemene Ledenvergadering’ op voordracht van het bestuur of van een groep van leden. Momenteel telt het bestuur zes leden.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester.

De bestuursleden zijn na drie jaar aftredend volgens een opgesteld rooster van aftreden. De aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar. Een maximum bestuurstermijn is niet voorgeschreven.

Op 1 januari 2017 bestond het bestuur uit:

Voorzitter                : Frans Abrahams

Secretaris                : Jan Aalders

Penningmeester        : Adrie van Grinsven

Bestuurslid               : Yvonne van Abeelen

Bestuurslid               : Gerard van Kaathoven

Bestuurslid               : Lex Kamp

De voorzitter draagt zorg voor de coördinatie en leidt de leden- en bestuursvergaderingen.

Hij representeert onze vereniging en is het aanspreekpunt voor leden, overheden, maatschappelijke organisaties. Hij bewaakt de correcte uitvoering van besluiten en stimuleert initiatieven van bestuursleden, werkgroepleden en andere leden.

De secretaris verzorgt het secretariaat, onderhoudt de ledenlijst en stelt de agenda op voor de vergaderingen en maakt notulen van de vergaderingen. Hij maakt het jaarverslag en verzorgt de correspondentie met derden. Tevens is hij beheerder van de heemkamer en (mede)organisator van heemmanifestaties.

De penningmeester stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze, stelt de jaarrekening op, voert een duidelijke en inzichtelijke administratie, voorziet het bestuur van financiële rapportages en bewaakt de in- en uitgaande geldstromen.

Het dagelijks bestuur neemt deel aan de regionale overlegstructuren binnen Brabants Heem.

De taken van de overige bestuursleden worden met gebruikmaking van een ieders kennis, expertise en deskundigheid, in onderling overleg gemaakt.

5.4 Werkgroepen.

Elke werkgroep binnen onze vereniging heeft een coördinator. De coördinatoren onderhouden de contacten met het bestuur.

De volgende werkgroepen zijn actief binnen onze vereniging.

5.4.1 Archeologische werkgroep.

Deze werkgroep richt zich primair op de archeologie van Schijndel, maar het is inherent aan het onderwerp dat dit ook in een bredere (geografische) context wordt gedaan. Hierdoor wordt er veel in de regio Noord- en Zuid-Oost-Brabant gewerkt.

Onderzoek wordt op aanvraag gedaan met hulp van beroepsarcheologen als dat nodig is en op basis van toevallige vondsten.

5.4.2 Audiovisuele werkgroep.

De audiovisuele werkgroep houdt zich hoofdzakelijk bezig met foto´s en films. De werkgroep heeft een grote hoeveelheid foto´s en films verzameld. Er wordt nog steeds foto- en filmmateriaal aangeboden. Het fotomateriaal wordt gescand en aan de collectie wordt toegevoegd.

Het doel van de werkgroep is dan ook het samenstellen van collecties foto’s, films en documenten met kennisgegevens van de eigen leefomgeving in al haar facetten; deze op te slaan in Memorix Maior waardoor snelle raadpleging mogelijk is voor hen die daaraan nu en in de toekomst behoefte heeft.

5.4.3 Archiefwerkgroep BePe.

Deze werkgroep is indertijd opgezet door eminent heemkundelid Ben Peters die in 2005 is overleden. BePe is de afkorting van zijn naam en hiermee wordt zijn vele werk en zijn nagedachtenis in ere gehouden. Onder de werkgroep valt ook de bibliotheek. De werkgroep houdt zich bezig met het registreren en (digitaal) archiveren van aangeleverde boeken, documenten en bidprentjes bij de HKK Schijndel.

5.4.4 Werkgroep digitalisering

Deze werkgroep ondersteunt het bestuur en de werkgroepen bij het automatiseren het digitaliseren via Memorix Maior (het systeem voor collectief beheer van data van heemkundekringen van Erfgoed Brabant) waarvan alle werkgroepen van onze vereniging ook gebruik van maken. Deze werkgroep heeft ook een nieuwe website gemaakt waarop nieuws van onze vereniging wordt geplaatst. Leden kunnen heemkundig nieuws dat zij op de website willen publiceren naar de webmaster sturen. Er staan: ‘Links’ op die verwijzen naar andere websites die men kan raadplegen, zoals die van het BHIC en de archiefcollectie van Henk Beijers.

5.4.5 Historische werkgroep.

Het doel van de historische werkgroep is: het verrichten van onderzoek bij het BHIC

(Brabants Historisch Informatiecentrum in Den Bosch) en op de heemkamer van de historie van Schijndel en het publiceren van de onderzoeksresultaten. Veel van de Schijndelse historie is inmiddels gedigitaliseerd en kan thuis via de website van het BHIC worden geraadpleegd. Onderwerpen waar aan gewerkt wordt zijn: de schepenarchieven van Schijndel vanaf 1530, het inventariseren van de historie van het Veghelse kantongerecht en de veroordelingen van Schijndelaren daar. Een publicatie over doctoren en chirurgijns vanaf de 16e eeuw tot heden staat ook op de rol, terwijl ook vragen over de historie van Schijndel door bijvoorbeeld: leden, niet-leden en organisaties, worden beantwoord. Het archief “Algemene Documentatie van Schijndel” en het Provinciaal archief worden beschreven. Alle gevonden en gedigitaliseerde informatie en de collecties op de heemkamer zijn terug te vinden op de website van Henk Beijers. (www.archiefcollectie.nl) die gelinkt is aan de website van onze vereniging.

5.4.6 Werkgroep heemblad “Rond die Cluse”.

In het heemblad worden de resultaten van de onderzoeken over de historie van Schijndel gepubliceerd en verschijnt twee keer per jaar. De redactie van de werkgroep verzamelt, redigeert en combineert de aangeleverde artikelen tot een boekwerk dat zowel digitaal als op schrift naar de heemkundeleden en andere heemkundige organisaties en belangstellenden gestuurd wordt.

5.4.7 Werkgroep inventarisatie collectie Zusters van Liefde.

Deze werkgroep is, met ondersteuning van vrijwilligers van het Museum Jan Heestershuis en zuster Lidwina Beckers, bezig met de inventarisatie van de collectie van het museum van de Congregatie van de Zusters van Liefde in Schijndel. Die collectie is aan onze vereniging geschonken en bestaat uit verzamelde voorwerpen, afkomstig uit het convent en het werkgebied van de Zusters van Liefde. Aan de schenking zijn de voorwaarden verbonden dat voorwerpen uit de collectie niet verhandeld mogen worden. Verder dient onze vereniging de voorwerpen te exposeren voor de Schijndelse bevolking. De voormalige gemeente Schijndel heeft zich verplicht tegenover de heemkundekring Schijndel om de huur van de opslagruimte in Cultureel Centrum ’t Spectrum en bij een heemkundelid voortdurend te betalen. Die afspraak zal ook door de gemeente Meierijstad worden nagekomen.

5.4.8 Werkgroep Sportverenigingen.

De doelstelling van de werkgroep is om (sport)verenigingen te begeleiden met het verzamelen van belangrijke data over de historie van hun vereniging en om die zo kompleet mogelijk vast te leggen en digitaal op te slaan in het archief van onze vereniging om te voorkomen dat dit historisch materiaal en waardevolle persoonlijke herinneringen verloren gaat.

 1. FINANCIEN.

De inkomsten van onze vereniging bestaan momenteel hoofdzakelijk uit:

 1. contributies;
 2. structurele en eenmalige gemeentesubsidies;
 3. donaties;
 4. sponsoring;
 5. ontvangen bijdragen bij lezingen;
 6. opbrengsten van de verkoop van boeken en andere publicaties;
 7. rente-inkomsten; opnames uit (in het verleden opgebouwde) reserves en uit het eigen vermogen.

Onze vereniging kreeg jaarlijks van de gemeente Schijndel een subsidie voor de huur van de heemkamer.

De huurprijs voor de heemkamer is commercieel berekend en erg hoog zoals uit de begroting van onze vereniging blijkt. De afhankelijkheid van de gemeente Meierijstad is hiermee duidelijk en onze vereniging hoopt dat de subsidie voor de huurprijs van de heemkamer en ook de projectsubsidies die onze vereniging in het verleden heeft gekregen voor heemmanifestaties en dergelijke, zullen worden gecontinueerd.

De eigen inkomsten komen voornamelijk uit contributies.

De inkomsten uit donaties en opbrengsten uit boeken en publicaties zijn wisselend omdat die afhankelijk zijn van niet- reguliere activiteiten. Het streven is om deze inkomstenbron de komende jaren uit te breiden.

In dit kader is het van belang dat onze vereniging de ANBI-status krijgt. Degenen die aan onze vereniging een financiële bijdrage willen schenken, kunnen die meestal aftrekken van hun belastingaangifte. (ANBI = “Algemeen Nut Beogende Instelling”)

Vervolgacties zouden kunnen zijn: meedoen met lokale, regionale of landelijke acties, zoals de sponsoracties van de Rabobank voor culturele organisaties. Er zijn hopelijk ook bedrijven, burgers en fondsen die bereid zijn algemene of specifieke activiteiten van een onze heemkundekring financieel te steunen.

6.1 Huisvesting.

Onze vereniging is gehuisvest in het “Cultureel Centrum ’t Spectrum” en huurt onder bepaalde voorwaarden de heemkamer, groot circa 100 vierkante meter.

De inventaris van de gehuurde ruimte is door onze vereniging verzekerd tegen brand en inbraak. De collecties van onze vereniging zijn niet verzekerd omdat de waarde hiervan moeilijk is vast te stellen. Onze vereniging is aangesloten bij het Vrijwilligersnet Nederland. Dat is een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente voor vrijwilligers van maatschappelijk organisaties.

 1. EXTERNE CONTACTEN.

 

7.1 Brabants Heem.

Onze vereniging is lid van de Stichting Brabants Heem, een overkoepelende organisatie van alle daarbij aangesloten Brabantse heemkundekringen.

Brabants Heem is een platform voor informatie, educatie, overdracht, cultuur op het gebied van immaterieel en materieel erfgoed, ten behoeve van [primair] de aangesloten heemkundekringen. De stichting werkt nauw samen met de provincie Noord-Brabant en ErfgoedBrabant.

Het algemeen bestuur van Brabants Heem wordt gevormd door de Raad van Aangeslotenen. De Raad van Aangesloten vergadert in de regel twee keer per kalenderjaar.

7.2 Rondom Elde.

Binnen Brabants Heem zijn regionale samenwerkingsverbanden van heemkundekringen. Onze vereniging is ingedeeld bij regio 7, ook wel genoemd: “Rondom Elde”. Onder deze vlag vindt tweemaal per jaar overleg plaats met de andere Heemkundekringen die bij Rondom Elde ingedeeld zijn.

7.3 Andere organisaties.

Onze vereniging streeft er naar om met de gemeente Meierijstad goede contacten op te bouwen. Onze vereniging neemt deel aan het Streekfonds van de Stichting Het Groene Woud en houdt voor wat betreft het behoud van Historisch en Cultureel erfgoed nauwe contacten met deze stichting.

Onze vereniging is lid van de Archeologische Werkgroep Nederland. Leden van de Archeologische Werkgroep werken samen, overleggen en voeren werkzaamheden uit met zowel archeologische professionals als amateurarcheologen uit de regio Noord- en Zuid Oost Brabant.

 BELEIDSVOORNEMENS.

De heemkundekring Schijndel is een goed lopende vereniging. We streven er naar om dat voort te zetten.

In de afgelopen tijd is er al een aantal beleidsvoornemens uitgevoerd. De website is vernieuwd, er is een Nieuwsbrief en onze vereniging is aangesloten bij de BrabantCloud en er is een werkgroep digitalisering. Nieuws van de werkgroepen wordt ook in de Nieuwsbrief opgenomen. Er is een ‘lief – en leedbeleid’ ontwikkeld.

Maar dat wil niet zeggen dat onze vereniging volledig is voorbereid op de toekomst. Daarom hebben we hierna nog de volgende beleidsvoornemens geformuleerd die we de komende jaren graag willen realiseren samen met de leden.

 1. Het is aannemelijk dat de jaarlijkse exploitatiekosten van onze vereniging zullen gaan stijgen, voornamelijk veroorzaakt door secretariaatsuitgaven, stijgende kosten van de toenemende automatisering/digitalisering en de toename van de activiteiten van onze vereniging (o.a. samenwerking binnen Meierijstad, uitbreiding werkgroepen en toename archeologisch onderzoek. Ook de uitwerking van de plannen uit dit beleidsplan zullen zorgen voor een stijging van de kosten (o.a. de aandacht voor lief en leedmomenten van leden).

Daarom is het nodig om een plan op te zetten om meer sponsor- en andere inkomsten te verwerven voor het kunnen uitvoeren van de doelstellingen en andere heemkundige activiteiten.

 • Het werven van leden en in het bijzonder van bestuurs- werkgroepleden heeft hoge prioriteit om onze vereniging in de toekomst in stand te kunnen houden. Daarvoor zal in samenhang met een op te stellen communicatieplan, een plan worden opgezet met als speerpunt: het benaderen van jongeren en volwassenen die nog niet actief bezig zijn met erfgoed. Het is een grote uitdaging om die groep ook te interesseren voor heemkundige onderwerpen en activiteiten om ze als lid aan onze vereniging te kunnen binden.
 • Voor bestuurs- en werkgroepleden is het wenselijk om voor hen werkprofielen op te zetten om te komen tot een evenwichtige taakverdeling met als belangrijk uitgangspunt vaardigheden, kennis en belangstelling.
 • De rol van de heemkundekring Schijndel wordt groter doordat de nieuw gevormde gemeente Meierijstad verder van het lokale erfgoed afstaat. Onze rol is onze expertise en kennis bij de bestuurders onder de aandacht te brengen en het belang van het lokale erfgoed te benadrukken.
 • De heemkundekring Schijndel wil, met behoud van eigen identiteit, eigen zelfstandigheid en eigen huisvesting, samenwerken met de heemkundekringen in Sint- Oedenrode, Veghel en Erp en Roois Cultureel Erfgoed/RCE in de gemeente Meierijstad aan projecten die verder reiken dan Schijndel, mits die een aantoonbare meerwaarde hebben op het terrein van erfgoed en heemkunde binnen Schijndel. Als voorbeeld van samenwerking noemen we de nota erfgoedbeleid voor de gemeente Meierijstad die door alle heemkundekringen wordt ondersteund en aan de gemeente is aangeboden.
 • Een toenemend aantal personen is al gewend aan digitale communicatie, zowel voor het opzoeken van informatie als het ontvangen van verenigingsinformatie. Mede doordat de fysieke opslagcapaciteit op de heemkamer tegen zijn grenzen aanloopt, is het nodig om nog meer te gaan inzetten op digitalisering. Dat betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten maken bij het aannemen van fysieke collecties. Daarvoor zullen richtlijnen opgesteld dienen te worden. In het verleden heeft Henk Beijers hiervoor al een startnotitie geschreven.
 • Het vaststellen van nieuwe statuten en het aanpassen van het huishoudelijk reglement die aansluiten op de uitbreiding van de doelstellingen en een ANBI-status.
 • Het opstellen van een communicatieplan voor het versterken van de communicatie met de leden, overheden en andere organisaties en personen in samenhang met gebruik maken van social media ( een eigen Facebook- pagina en Twitteraccount).
 • Het werven en opleiden van ‘ambassadeurs’ om het erfgoed naar het publiek uit te dragen.
 • Het voortdurend aanpassen van de website, met ‘Links’ naar andere websites. Het verder ontwikkelen van het digitale datasysteem Memorix Maior (het systeem voor collectief beheer van data van heemkundekringen van Erfgoed Brabant) waarvan de werkgroepen van de heemkundekring Schijndel al gebruik maken.
 • Het verder digitaliseren van bestaande – en nieuwe collecties en ze digitaal ontsluiten voor het publiek.
 • Het ontwikkelen en aanbieden van interessante cursussen over erfgoed, zoals ‘Scinlelogie en Oud schrift’, het maken van films en het opzetten van gevarieerde thema’s voor lezingen om het erfgoed van Schijndel bij het publiek onder de aandacht te brengen.
 • Het aanbieden van een persoonlijk lidmaatschap, een gezinslidmaatschap of een jongerenlidmaatschap tegen een gereduceerd tarief om het lidmaatschap aantrekkelijker te maken voor deze doelgroep.
 • Het samenwerken bij projecten/activiteiten in projectgroepen. Het stimuleren, om samen te werken met andere organisaties.
 • Het verenigingsgevoel versterken door het jaarlijks organiseren van een excursie en een aantal “kleine excursies” naar heemkundig interessante plaatsen op korte afstand van Schijndel en andere activiteiten.
 • Het besteden van aandacht aan “lief en leed momenten” van leden, bijvoorbeeld door een attentie of (zieken)bezoek.
 • Met behoud van de eigen identiteit, eigen zelfstandigheid en eigen huisvesting de samenwerking met PEM (Platform Erfgoed Meierijstad) intensiveren zodat de heemkundekringen elkaar versterken en steunen in de nieuw gevormde gemeente Meierijstad,
 • Het samen met de werkgroepen opstellen van werkplannen waarin de onderlinge afstemming en communicatie tussen de werkgroepen een speerpunt is.
 • Het opzetten van een plan voor het werven van sponsors/donateurs/bijdragen voor eenmalige projecten en voor structurele financiële bijdragen.
 • Het stimuleren van leden om publicaties en boeken te schrijven en die uitgeven.
 • Het opstellen van een meerjarenplan met thema’s voor het organiseren van heemkundemanifestaties voor een zo groot mogelijk publiek met als uitgangspunt om een dergelijke tentoonstelling één keer in de 3 jaar te houden. Het blijft ook mogelijk om tussentijds kleine tentoonstellingen te houden om specifieke collecties zoals bijvoorbeeld die van de Zusters van Liefde en archeologische vondsten te laten zien.
 • Het regelmatig aanleveren van informatie door de werkgroepen van de voortgang van hun werkzaamheden en die publiceren.
 • Het opstellen van een procedure voor het omgaan met het “Auteursrecht” van foto’s, films en documenten en dergelijke die auteursrechtelijk zijn beschermd.
 • Het invoeren van de ‘Culturele ANBI status’, zodat donateurs/sponsors eerder bereid zijn een van de belastingaftrekbare financiële bijdrage te geven.
 • Het uitbreiden van educatieve activiteiten en samenwerking met het basis- en voortgezet onderwijs.

Schijndel, 1 maart 2017.

Het bestuur.