Concept verslag ledenvergadering 14 maart 2016

Verslag van de ledenvergadering van Heemkundekring Schijndel van 14 maart 2016.

Agenda.

 1. Opening

Frans Abrahams, voorzitter, opent de vergadering en memoreert de overleden heemkundeleden

 1. Ingekomen stukken en mededelingen:

Een aantal leden heeft een bericht van verhindering gestuurd.

De secretaris deelt mee dat Dirk Paagman op dinsdag 29 maart 2016 zal ingaan op zijn historisch onderzoek voor zijn filmproject ‘De bevrijders van Schijndel’. Hij reconstrueert dan de belevenissen van de Amerikaanse parachutisten van de 501 PIR van de 101 Airborne Division tijdens Market Garden die in en rond Schijndel hebben gevochten en de 51e Highland Division tijdens ‘operatie Colin’ en de uiteindelijke bevrijding van Schijndel op 23 oktober 1944.

 •  Het vaststellen van het verslag van de ledenvergadering van 16 maart 2015.

Op verzoek van Henk van den Brand wordt in deze vergadering het besluit van de ledenvergadering van 28 maart 2015 tot het aanvaarden van de collectie van het museum van de Zusters van Liefde als zodanig vastgesteld en het besluit in dit verslag opgenomen.

Verder worden er geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt met inachtneming van het vorenstaande vastgesteld.

 1. Stand van zaken met betrekking tot het project BrabantCloud,

In de vergadering van 16 november 2015 is besloten om aan te sluiten bij de BrabantCloud. Volgens de laatste informatie heeft een groot aantal Kringen dat voorbeeld gevolgd.

Nog even ter herinnering wat BrabantCloud inhoudt.

Het is een uniform systeem voor het duurzaam opslaan van informatie dat gekoppeld kan worden met onze website. Het is een heel toegankelijk systeem, ook voor anderen dan onze leden.

In het systeem kunnen documenten, beeldmateriaal, films, bidprentjes e.d. worden opgeslagen.

Daarvoor maken we gebruik van het nieuwe invoersysteem Memorix Maior van Picturae, dat door Erfgoed Brabant is aangekocht voor het collectief beheer van data van heemkundekringen. Hens van Schie, Ruud Hemelaar en Jo van de Aa hebben daarvoor een trainingsessie gevolgd en zijn bezig om het toepassen van dat programma over te brengen aan andere werkgroepleden.

Jo van der Aa deelt nog mee dat de BrabantCloud op 1 april a.s. operationeel is en dat de werkgroepen op 1 juli a.s. helemaal geïnstrueerd zijn om met het programma te kunnen werken. Daarna zal voor belangstellenden een presentatie van het programma worden gegeven.

 1. Stand van zaken met betrekking tot het inventariseren van de collectie van de Zusters van Liefde.

De collectie is voor een deel opgeslagen in een ruimte in ’t Spectrum en voor een deel bij heemkundelid Roel Praagman aan de Gemondseweg 51. Het is de bedoeling om de hele collectie te centraliseren in de ruimte in ’t Spectrum. Om de collectie te kunnen presenteren is het nodig om vitrines aan te schaffen. Aan de gemeente is het projectplan aangeboden en tevens gevraagd om de kosten van twee vitrines te vergoeden.

Voor het inventariseren, het beschrijven en het fotograferen e.d. is een werkgroep gevormd die bestaat uit: Lex Kamp, projectleider, Frans Abrahams, Piet Creemers, zuster Lidwina Beckers, Gerard van Kaathoven, Yvonne van Abeelen Anne- Marie Cornelissen en Wil van Esch van het museum Jan Heestershuis.

Lex Kamp complimenteert de Congregatie voor de schenking en de medewerking om de collectie over te brengen. Vervolgens legt hij uit hoe het programma Memorix Maior werkt. Binnen enkele weken kan worden begonnen met het beschrijven en hij hoopt dat eind van 2016 alle voorwerpen zijn beschreven.

Daarna zullen de beschrijvingen en foto’s ingevoerd worden in het programma Memorix Maior dat dan via internet toegankelijk is voor belangstellenden.

 1. Een presentatie van de stand van zaken met betrekking tot het rapport: ‘Handreiking om te komen tot een beleidsplan voor de Heemkundekring Schijndel.

Ton van Drunen geeft als voorzitter van de voorbereidingscommissie aan de hand van een powerpointpresentatie uitleg over de ‘Handreiking’. Het is te beschouwen als een ‘voorzet’ en het is nu aan het bestuur om een beleidsplan te maken.

 1. Het jaarverslag 2015.

De vraag van Henk van den Brand over het besluit van de ledenvergadering over het aanvaarden van de collectie van de zusters van liefde is onder punt 3 verwerkt.

 1. Toelichting van de penningmeester op de rekening en verantwoording van het boekjaar 2015.

Voor aanvang van de vergadering is de rekening en verantwoording aan de aanwezige leden ter beschikking gesteld.

Door middel van een powerpointpresentatie geeft de penningmeester een nadere toelichting.

 1. Verslag van de kascommissie bestaande uit Piet Creemers en Yvonne van Abeelen.

Namens de kascommissie deelt Yvonne van Abeelen mee dat de kascommissie de boeken heeft gecontroleerd en vragen heeft gesteld aan de penningmeester die de vragen tot tevredenheid van de kascommissie heeft beantwoord. De kascommissie is van oordeel dat financiële administratie in orde is zij stelt namens de kascommissie voor om de penningmeester als zodanig en het gehele bestuur décharge te verlenen.

 1. Het vaststellen van de rekening en verantwoording over het jaar 2015 en het verlenen van décharge aan de penningmeester en het algemeen bestuur.

De ledenvergadering stelt de rekening en verantwoording 2015 vast en verleent aan het gehele bestuur en de penningmeester als zodanig, décharge.

 1. Het benoemen van leden van de kascommissie.

Piet Creemers en Yvonne van Abeelen zijn niet herkiesbaar. In verband hiermee worden Jan Verbruggen en Theo Uittenbogaard als leden van de kascommissie benoemd.

 1. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn de bestuursleden Ton van Drunen en Winston Bouwman. Ton van Drunen, penningmeester, heeft in de ledenvergadering van 16 november 2015 aangekondigd dat hij zich niet meer herkiesbaar zal stellen.

Voor de vacature van Ton van Drunen heeft het bestuur Yvonne van Abeelen- Vulders voorgedragen. Ze heeft al kennis gemaakt met het bestuur en is enthousiast om in het bestuur haar kennis en ervaring in te zetten in het belang van onze Kring. Yvonne stelt zich voor. Ze heeft op de financiële afdeling van Mars in Veghel gewerkt en is nu met pensioen. Ze is penningmeester van Stichting Vrienden van het Museum Jan Heestershuis. Verder werkt ze als vrijwilliger in de bibliotheek.

Winston Bouwman heeft zich herkiesbaar gesteld.

Conform artikel 9, lid 3 van de Statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden uit een bindende voordracht van het bestuur of van 10 leden, of van beide.

Een voordracht van 10 of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Overeenkomstig de voordracht van het bestuur worden Yvonne van Abeelen- Vulders en Winston Bouwman benoemd als bestuurslid. Zij bedanken de ledenvergadering voor het vertrouwen dat zij daarmee hebben gekregen.

Vervolgens wordt officieel afscheid genomen van Ton van Drunen.

De voorzitter, Frans Abrahams, de voorzitter leest zijn toespraak voor, luidende:

Dames en heren.

Tot mijn grote spijt moeten we nu afscheid nemen van een markant figuur Ton van Drunen.

Ik weet dat hij me met pek en veren zal overgieten als ik ga overdrijven of een te ideaal beeld ga schetsen en dat niet van Drunens is.

Maak het niet te lang was ook een duidelijke boodschap van Ton.Een pracht voorbeeld dat hij invloed op de regie wil heeft.

In 2001 is de Hkk maar wat blij als er vers bloed in het bestuur komt L, HISTOIRE SE REPETE) en Ton gaat op zeer specifieke wijze de financiële regie voeren. Dat was nodig omdat de HKK zich kundig moest aanpassen aan een nieuw digitaal tijdperk waarbij vooral verwacht wordt dat de HKK naar buiten treed, een nieuw home tegemoet gaat en faciliteiten moet scheppen zodat leden en werkgroepen optimaal kunnen functioneren. En daarvoor moet een gezond financieel systeem van de grond komen. Gericht op de toekomst, nu zo actueel immers over 9 maanden zijn we Meierijstad)

Ale! laat dat maar aan van Drunen over. We gaan ertegen aan, zo doen we het, alle energie steek ik erin en als ge het er niet mee eens ben dan mag de gij dat overnemen. Sommigen vinden dat kort door de bocht ik vind het kei duidelijk.

Zonder een optimaal functionerende financiële pijler kan een HKK niet optimaal tot bloei komen. Het was Ton die mij uitlegde dat ook voor geschonken stoelen reserveafschrijvingen gedaan moeten worden. , anders Frans kunde u over een aantal jaren staande de vergadering leiden. Eindelijk snapte ik de financiële stukken na terdege uitleg van Ton.

Heeft Ton eigenlijk niet het verkeerde beroep gekozen? Hij had net zo goed in het Bestuur van de Ned bank kunnen zitten.

Nu lijkt het erop dat Ton alleen maar schatbewaarder is geweest. Niets is minder waar.

In die tijd heeft hij in tijd daad en advies alle activiteiten zoals: tentoonstellingen, regiovergaderingen festiviteiten als S 2000 excursies opzet beleidsplan lezingen begeleid. En wat te denken aan het jaarlijkse uitstapje altijd volle bak het best bewijs dat we er weer naar uitkijken.

In al onze activiteiten zorgde jij ervoor dat de centjes klopten en daarnaast wilde jij in alles het heemgebeuren beleven.

Ton in al die jaren ben je inderdaad uitgegroeid tot een complete heemkundeman, naast je vele sociale contacten waar de HKK garen bij spinde weet je nu ook alle in en outs van Schijndel. En fantastisch dat je toch nog een aantal taken wilt blijven doen.

Terecht trots waren we, en ook je hele familie toen je koninklijk werd onderscheiden. Dat was een duidelijke erkenning voor je totale jarenlange inzet

U kent ongetwijfeld de uitdrukking achter een sterke man staat dikwijls een nog krachtige inspirerende liefdevolle partner.

En Finy ook wij zijn jou dank verschuldigd. Ongetwijfeld heb je veel tijd moeten vrijmaken, of misschien stabiliserende factor moeten spelen. De Hkk geeft jullie nu de mogelijkheid om in een romantische sfeer alle leuke zaken door te nemen”.

 De voorzitter biedt Ton en zijn vrouw Fini een dinerbon aan en Fini krijgt een bos bloemen.

 •  Presentatie van de werkgroepen.

Ruud Hemelaar geeft een overzicht van de samenstelling van de archeologische werkgroep die de laatste tijd flink is uitgebreid. Door middel van een powerpointpresentatie laat hij zien waarmee de werkgroep bezig is. In het bijzonder vermeldt hij de vondst van vuurstenen van Neanderthalers door Anton en Tim Verhagen bij de werkzaamheden voor het bouwen van de tunnel bij Structuurweg en op het bedrijventerrein Duin II-oost.

Henk van den Dungen geeft informatie over de werkzaamheden van de werkgroep sportverenigingen.

Henk van den Brand geeft informatie over de werkzaamheden van de historische werkgroep.

De audiovisuele werkgroep heeft het volgende schriftelijke verslag ingediend.

“Schijndel, 11 maart 2016.

De audio visuele werkgroep heeft veel tijd en werk besteed aan het realiseren van de DVD over de Stoomtram die tijdens de Hartemert in première is gegaan. Er zijn 250 exemplaren van de DVD voor de verkoop gemaakt. Hiervoor was tot nu veel belangstelling.

De werkgroep is verder bezig geweest met:

 1. digitaliseren van foto’s en dia’s. 
 2. Archiveren van ons filmbestand
 3. Het treffen van voorbereidingen voor het invoeren van het dataprogramma Memorix Maior dat samen met de BrabantCloud operationeel is. Er is inmiddels al een grote hoeveelheid fotobestanden met hogere resoluties opgeslagen om die te kunnen uploaden in Memorix Maior. Verder is er de nodige informatie geweest over Memorix Maior die we in onze werkgroep uitgebreid besproken hebben.

Dit jaar zijn al meer dan 800 fotobestanden ( van de ruim 3900) aangepast aan het nieuwe programma. Bestanden van onze Kring die zijn opgeslagen in de Foto- en Filmbank Brabant zijn weliswaar ook overgezet naar Memorix Maior maar moeten verder aangepast worden aan het nieuwe programma en dat kost veel tijd.

In Memorix Maior staan bijvoorbeeld veel meer verschillende zoekmogelijkheden en er kan veel meer informatie aan de foto’s worden toegevoegd. Bijvoorbeeld het adres van het onderwerp, de datum en tijdperk wanneer de foto genomen is en coördinaten waar de fotograaf heeft gestaan toen hij de foto maakte. 

Straks kunnen we op kaarten inzoomen totdat we op het adres zitten waar we naar op zoek zijn en daar vinden we dan meteen de foto’s die bij het adres horen. In april hopen we dat onze foto’s op internet terug te vinden zijn. 

Er ligt een heel druk jaar voor de werkgroep en die kan extra hulp goed gebruiken. Inmiddels is de werkgroep uitgebreid met heemkundeleden Leon en Lia van Rozendaal die getraind worden om databestanden in te voeren. Zo hopen we op het moment dat de bestanden toegankelijk worden meteen goed voor de dag te kunnen komen. De eerste klap is een daalder waard. Het zou natuurlijk heel vervelend zijn als mensen straks te horen krijgen dat onze foto’s op internet te vinden zijn en als ze dan op zoek gaan geen goede bestanden zouden kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,

Hens van Schie”.

 1. Informatie over de excursie 2016.

Dit jaar gaat de excursie naar Limburg en naar een stukje België. Tn van Drunen geeft

aan de hand van een filmje een toelichting op de excursie die op 26 augustus 2016 is gepland. De reissom, inclusief koffie met gebak, een lunch en een rondrit met gids, bedraagt voor leden € 39,00 p.p. en voor niet- leden is de bijdrage € 46,00 p.p.

De heemkundeleden en hun partners hebben voorkeur tot 1 mei a.s. om in te schrijven. Van 1 tot 10 mei a.s. kunnen niet-leden inschrijven. Als de bijdrage is overgemaakt op de rekening van de heemkundekring, is men ingeschreven. Als de reis niet doorgaat, wordt de reissom teruggestort.

 1. Wat verder ter tafel komt.

Geen aanvullende punten en vragen.

 1. Rondvraag.

Daarvan wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.

PAUZE.

Na de PAUZE heeft natuurfilmer Leo van de Veerdonk zijn prachtige film: ‘NMC en het Schijndels Landschap’ gepresenteerd. De film laat de schoonheid en biodiversiteit van het Schijndels landschap zien en de rol van NMC Schijndel, die met haar vrijwilligers het Schijndels landschap mede in stand houdt.

De voorzitter. ( Frans Abrahams)                             De secretaris. (Jan Aalders)