Uitnodiging ledenvergadering 13 maart 2017

Aan de leden van de Heemkundekring

Schijndel.

Datum: 1 maart 2017

Onderwerp: uitnodiging voor de ledenvergadering op 13 maart 2017.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de eerste ledenvergadering in het jaar 2017. Zoals u uit de agenda kunt opmaken is dit een zeer belangrijke vergadering en die zal worden gehouden:

 • op maandag 13 maart 2017;
 • in het Spectrum aan Steeg 9 Schijndel. om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De vergadering bestaat uit een:

 • besloten gedeelte voor alleen leden, waar de formele agendapunten aan de orde komen;
 • openbaar gedeelte dat na de pauze ( omstreeks 21.15 uur ) begint en waar dus ook niet leden van harte welkom zijn.

In het besloten gedeelte komen het beleidsplan en de nieuwe statuten aan de orde.

Met name voor wat betreft de besluitvorming over de statuten is het van belang dat daarvoor volgens de huidige statuten is vereist dat twee/derde van de leden aanwezig is om daarover te een besluit te nemen. Als dat aantal niet op de vergadering aanwezig is, dan kan er geen besluit worden genomen en moet er een nieuwe vergadering gehouden worden. Leden die niet kunnen komen, kunnen andere leden een volmacht geven om hen te vertegenwoordigen.  

Na de PAUZE

Na de pauze laten we een korte film zien van:

 1. Joke Verhoeven – Vogels over haar werken als Schijndelse kunstschilderes. Ze heeft haar opleiding genoten bij onder andere de Schijndelse kunstschilder Dorus van Oorschot. Ze heeft exposities gehouden op diverse plaatsen. In haar werken laat ze haar vertaling zien van de agrarische levenswijze van vroeger en wat daar allemaal bij hoort.
 2. Landgoederen in Brabant. Het is een serie van landgoederen die gemaakt is door Erfgoed Brabant. De landgoederen in Brabant zijn de groene pareltjes die met veel liefde door de eigenaren worden onderhouden. Het is mooi om daar wat meer over te vertellen wat Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant, dan ook uitstekend doet. De landgoedeigenaren komen ook uitgebreid aan het woord en zo krijgt men een beeld van de historie en de hedendaagse situatie van de landgoederen.

 

Agenda.  

 • Ingekomen stukken en mededelingen.

In het afgelopen jaar zijn de volgende leden van ons heengegaan:

 • Carly Jansen;
 • Marietje Timmermans – Vermeer;
 • Jan Cooijmans;
 • Bert Vervoort;
 • Bert van Geffen;
 • Jan van Ijzendoorn.

Dat zij moge rusten in vrede. Dank voor wat zij voor de heemkundekring hebben betekend.

 • Het nemen van een besluit over het hierbij gevoegd beleidsplan 2017- 2020.

Het beleidsplan kan men hier vinden. Voorstel beleidsplan

 • Het nemen van een besluit over de hierbij gevoegde nieuwe statuten.

De nieuwe statuten kan men hier vinden. Voorstel voor nieuwe statuten

 • Het vaststellen van het hierbij gevoegd verslag van de vergadering van 14 maart 2016

Als u hierover opmerkingen wilt maken, kunt u die nu al per mail naar het secretariaat sturen. 

Hier de link naar het concept verslag: Concept verslag ledenvergadering 14 maart 2016

 • Het vaststellen van het hierbij gevoegd jaarverslag 2016.

Het jaarverslag kan men hieronder vinden. Concept jaarverslag 2016

 • Toelichting van de penningmeester op de rekening en verantwoording van het boekjaar 2016.

De financiële stukken liggen voor het begin van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte,

 • Verslag van de kascommissie.

De kascommissie, bestaande uit Jan Verbruggen en Theo Uittenbogaard, zal verslag doen.

 • Het vaststellen van de rekening en verantwoording over het jaar 2016 en het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur.
 •  Het benoemen van leden van de kascommissie.

Jan Verbruggen en Theo Uittenbogaard zijn voor de eerste keer lid van de kascommissie en mogen nog een jaar lid van de kascommissie blijven. 

 • Bestuursverkiezing

De bestuursleden Gerard van Kaathoven en Jan Aalders zijn aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hen weer te benoemen. In het bestuur is een vacature ontstaan door het aftreden van Winston Bouwman. Het bestuur stelt voor om heemkundelid Jan van Weert te benoemen om de bestaande vacature op te vullen. Jan heeft al kennis gemaakt met het bestuur en is enthousiast om in het bestuur zijn kennis en ervaring in te zetten in het belang van onze Kring. Conform artikel 9, lid 3 van de Statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden uit een bindende voordracht van het bestuur of van 10 leden, of van beide. Een voordracht van 10 of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 • Presentatie door de werkgroepen.

Er is een schriftelijke presentatie van de historische wekgroep ontvangen en in deze agenda opgenomen. Andere presentaties die na het verzenden van de agenda binnenkomen, zullen we op de vergadering ter kennis brengen en later in het verslag opnemen.               

 • Informatie over de excursie op 25 augustus 2017.

Ton van Drunen heeft op verzoek van het bestuur een voorstel voorbereid om een bezoek te brengen aan Delft. Hij zal dat presenteren door middel van een powerpointpresentatie.  

 • Wat verder aan de orde komt.  
 • Rondvraag en sluiting 

 

 Het bestuur.

 

 

———————————————————————————————————————————

Verslag van de historische werkgroep van de heemkundekring Schijndel

 

“OPROEP

Welke Schijndelaar vindt het fascinerend om zelf historisch onderzoek te doen in het Brabants Historisch Informatie Centrum [BHIC] in ’s-Hertogenbosch.

De huidige historische werkgroep zou het fantastisch vinden als onze groep uitgebreid werd, want er is nog volop ‘historisch werk’ aan de winkel. We komen elke woensdagmorgen samen op het BHIC en werken daar aan diverse thema’s tussen 9.00 en 12.00 uur…….lees daarom de stand van zaken anno 2017. Mocht je daarna geprikkeld zijn om binnen die werkgroep actief te worden neem dan contact op met Henk Beijers.

 

Werkzaamheden historische werkgroep [interne notitie]

 

Het volgend jaar bestaat de historische werkgroep precies 25 jaar. We hebben sinds juni 1993 met een wisselende groep liefhebbers elke woensdagmorgen tussen 9 en 12 uur gegevens verzameld over de historie van ons eigen dorp Schijndel, die vervolgens digitaal vastgelegd en daardoor toegankelijk gemaakt voor de Schijndelse gemeenschap en vele onderzoekers daarbuiten. Door veel te publiceren brengen we de historie dicht bij de bevolking. In de eerste 10 jaren hebben we heel veel handmatig gedaan en die informatie staat grotendeels opgeslagen in de heemkamer in de 36 ordners van de historische werkgroep [kast 10]; vanaf 2003 is de computer een veel grotere rol gaan spelen en van de vijf vrijwilligers die nu aan het werk zijn hebben allen een eigen laptop.

 

Onze doelstelling is 2-ledig:

 • onderzoek doen in een grote variatie aan archieven waarin stukjes van de Schijndelse historie verborgen liggen
 • de onderzoeksresultaten publiceren zowel in artikelen voor de Cluse, het Schijndels Weekblad via een vaste rubriek en sinds ons aantreden zijn al aardig wat publicaties verschenen in boekvorm!

 

Wat onze onderzoeken betreft zijn we primair aangewezen op:

 

de Schijndelse archieven van de oude schepenbank en het modernere gemeentebestuur en dan moet je denken aan de periode 1530 tot 1990 ofwel 460 jaren overbruggen via allerlei archiefbescheiden in boekvorm [enkele honderden met een gemiddelde dikte van ca. 8 cm] en losse documenten

 

over de periode 1530-1990 berusten ze allemaal op het BHIC te ’s-Hertogenbosch en bestaan uit alles wat de vroegere schout en schepenen en na 1811 de gemeentebesturen ons hebben nagelaten m.b.t. testamenten, huurovereenkomsten, scheidingen en delingen van goederen, getuigenverklaringen rond vaak criminele gebeurtenissen, medische verklaringen van chirurgijnen en medicine doctoren, informatie over landschapsontwikkelingen, allerhande sociale voorzieningen, het onderwijs in Schijndel, openbare orde en veiligheid, bezittingen van Schijndelaren, eigendommen van kloosters buiten Schijndel die vaak hun oorsprong vinden in de middeleeuwen en noem maar op

 

daarnaast kennen we kerkelijke archieven met doop- trouw- en begraafboeken over de 16e, 17e en 18e eeuw waarin je van alles kunt vinden over alle Schijndelse families die hier geleefd, gewoond en gewerkt hebben

 

notariële archieven vanaf de 16e eeuw met de meest uiteenlopende informatie over families en gebeurtenissen uit het verleden

 

Maar er zijn ook legio overheidsarchieven van de landelijke en provinciale overheid waar akten over Schijndel in staan vanaf de 15e eeuw tot en met de 20e eeuw……ook dat zijn voor ons onderzoeksgebieden en beetje bij beetje halen we dus veel historische informatie boven water

 

Als je exact wilt weten wat we tot op heden digitaal bewerkt hebben dan moet je mijn website eens nader bekijken waar ruim 34.000 pagina’s historische informatie op staan en een belangrijk deel daarvan betreft Schijndel en daarnaast beschikken we over een schat aan historische gegevens die op de heemkamer in collecties bijeen is gebracht [www.henkbeijersarchiefcollectie.nl]

 

Al dat onderzoek heeft bouwstenen opgeleverd voor alle publicaties van de HKK en als ik de laatste 20 jaren overzie dan gaat het om de volgende grote en kleinere publicaties:

 

allereerst de vele artikelen die in het Schijndels Weekblad zijn verschenen over landschap, Schijndel in de Gouden Eeuw, archeologische opgravingen, Servatiuskerk en het kloosterarchief van onze zusters en voorts alles wat in ‘Rond die Cluse’ is geschreven

en als ik de boeken even de revue laat passeren dan zijn de belangrijkste werken:

 

1997 biografische studie over Jan van Amstel door Bert vd Velden

1998 Hop en Palmen over alle Indiëgangers door Frans Timmermans

1998 De Gele Rijders in Schijndel door Ben Peters

2000 boek over de Servatiuskerk door mijzelf

2003 boek en kaartmateriaal ‘Het Schijndels landschap’ met een archeologisch overzicht van alle Schijndelse archeologische vondsten en een uitgewerkte perceelsnamenstudie over de periode 14e – 20e eeuw door mijzelf als eindredacteur

2005 detailstudie over de hopteelt door mijzelf

2005 oorlogsdocumentatie in het boek over de Granaatweken door Louis van Dijk en Ben Peters

2006 Syllabus voor de opleiding van de VVV- dorpsgidsen door mijzelf

2006 Goud in Schijndel over de muntvondsten van de Sluiperman m.m.v. Gerard van Kaathoven en Ria Berkvens

2007 Volledige inventaris van het archief van de fundatie Verhagen door Jos Broeders

2008 de geschiedenis van het Schijndelse onderwijs in 3 delen door Louis van Dijk

2009 studie over de bouwgeschiedenis van het Heestershuis door Henk van den Brand

2009 jubileumkrant Schijndel 700 door mijzelf

2011 voltooiing van een integraal overzicht van de historische achtergronden van alle Schijndelse straatnamen – dit werkstuk is terug te vinden op de website van de gemeente Schijndel en zal t.z.t. ook op mijn historische website opgenomen worden

2011 het jubileumboek van de Zusters van Liefde door mijzelf

2011 voltooiing van een studie over de fundatie Verhagen door Henk van den Brand en Lex Kamp

2012 een historie op hoofdlijnen van de geschiedenis van de firma Bolsius een katern dat aangeboden zal worden aan 220 reünisten van de kaarsenfabriek door Henk van den Brand

 

voorts hebben we historische achtergrondinformatie aangeleverd voor het bekende veldpoortenproject en voor het nieuwe ‘zitbankenproject’ met middeleeuwse benamingen die op 6 plaatsen in het buitengebied zijn geplaatst en voorzien van een informatiezuiltje met historische uitleg over de naamgeving en in 2017 zijn we van plan een lijst samen te stellen van belangrijke thema’s die in de komende jaren serieus aandacht verdienen om uitgewerkt te worden.

 

in studie zijn een publicatie over:

 • de geneesheren, chirurgijns en doktoren die in Schijndel geleefd en gewerkt hebben
 • de pastoors van de Schijndelse Sint Servatiusparochie vanaf 1300 tot op heden

 

 

Met grote dank aan de werkgroepleden die ons in die bijna 25 jaren zijn ontvallen of vanwege fysieke omstandigheden het historisch werk hebben moeten opgeven, wat hen persoonlijk erg veel pijn deed….

 

Mw. Antoinette Vermeer-Goijaarts [†]

Dhr. Frans Timmermans [†]

Dhr. Ben Peters [†]

Mw. Riek Tibosch [†

Mw. Ton Schreurs-Sieben [†]

Dhr. Harry Schreurs [†

Dhr. Pieter Heessels

Mw. Bep Goossens-van Langen

Dhr. Jos Broeders [†]

Dhr. Tonnie van Gestel [enkele maanden]

Mw. Pauline Heessels – van Maaren

Dhr. Lex Kamp

 

actieve leden anno 2017

Dhr. Henk van den Brand

Dhr. Jo van der Aa

Dhr. Marijn Ligtenberg

Mw. Willie vd Greef – van Zandbeek

Dhr. Henk Beijers”.

 

Vught/Schijndel

23 februari 2017

Henk Beijers coördinator historische werkgroep

Heunpark 1021 5261 WB Vught [archiefcollectie@home.nl]

tel. 073-6579915