Doelstellingen

Heemkunde kring Schijndel.

Oprichting
De heemkundige beweging binnen Schijndel dateert al uit 1941, maar puur historisch gezien is de heemkundekring direct na de Tweede Wereldoorlog pas echt opgericht onder de naam “Hertog Jan II”.
De vereniging draagt thans de naam: “Heemkunde Kring Schijndel” en is notarieel heropgericht op 7 maart 1983 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40217838.

Doelstelling van de vereniging

Het verzamelen, documenteren en bevorderen van kennis van de eigen leefomgeving en het doorgeven daarvan aan anderen, teneinde een zo breed mogelijke belangstelling te wekken voor de lokale en regionale woonomgeving in al haar facetten, nu en in het verleden.

De vereniging tracht het doel te bereiken door:

 • Het op schrift vastleggen en aan de gemeenschap ter beschikking stellen van onderzoekingen en studies in de vorm van publicaties en foto’s, teneinde de opbrengsten  daarvan te kunnen doorgeven aan volgende generaties.
 • Het documenteren en digitaal toegankelijk maken van verzamelde kennis ten behoeve van geïnteresseerden in en buiten de heemkundekring.
 • Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen voor leden en buitenstaanders, alsmede tezamen met verwante instanties werken aan het meer toegankelijk en aantrekkelijk maken van de leefomgeving door middel van het accentueren van bijzondere en veelal historische kenmerken daarvan, zoals b.v. toponiemenbankjes.
 • Het bevorderen van de interesse voor cultuur en historie bij de jeugd door het verzorgen van lessen over kennis van de eigen woon- en leefomgeving en haar bijzondere kenmerken.
 • Het verstrekken van adviezen aan gemeente en andere belanghebbenden inzake heemkundige en archeologische aspecten op het terrein van landschaps- en cultuurbehoud en het bodemarchief binnen de gemeente en de regio.
 • Wedijveren voor behoud en beschermen van waardevolle historische, monumentale en cultuurhistorische panden en objecten die beeldbepalend en ondersteunend  zijn in de gemeente.
 • Het aanleggen van collecties van museale en andere voorwerpen, waaronder naast tastbare objecten ook informatief erfgoed in de vorm van een bibliotheek, foto- en filmcollecties.
 • Het onderhouden van contacten met omliggende heemkundekringen en verwante instanties.
 • Het uitgeven van een eigen periodiek, waarin studies en onderzoekingen gepubliceerd kunnen worden.
 • Het onderhouden van een website / pagina’s op sociale media, waarin wordt getracht zichzelf te profileren naar buiten en anderen in de gelegenheid te stellen informatie te verkrijgen.
 • Het bieden van facilitaire mogelijkheden aan leden van werkgroepen die zich met onderzoek op heemkundig terrein bezig houden.
 • Het verzorgen van cursussen voor leden en geïnteresseerden.
 • Behartigen van het heemkundig en archeologisch belang bij de gemeente Schijndel en op verzoek verstrekken van advies, al dan niet volgend op door de heemkundekring verricht onderzoek of studie.